•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 39, Issue 1 (2024)

Vigorously Promote Scientific Research Paradigm Transform

PDF

Computing system for simulation intelligence
Guangming TAN, Weile JIA, Zhan WANG, Guojun YUAN, En SHAO, and Ninghui SUN

PDF

AI for Science: AI enabled scientific facility transforms fundamental research
Xiaokang YANG, Yanyan XU, Lu CHEN, Yunbo WANG, Yue GAO, Jidong TIAN, Kai YU, Yaohui JIN, and Hong MEI

Strategy & Policy Decision Research

PDF

Research on evolution and countermeasures of international technology export controls
Defang HE, Guangjian LI, Fuqiang TANG, and Fangjuan YANG

PDF

Forecast of China’s economic growth rate in 2024 and policy suggestions
Xikang CHEN, Cuihong YANG, Kunfu ZHU, Huijuan WANG, Xinru LI, and Yu ZHAO

PDF

Operational situation and outlook of China’s urban economy (2023–2024)
Guoli GAO, Kun ZHAO, Jiawei BAO, Xiaoming ZHANG, Qinxian XU, Cuifang KONG, Nvying WANG, Wei BAI, Biye NI, Shu DU, Ying YANG, and Kai WANG

PDF

Building new paradigm of digital intelligence security for new development pattern
Xiaoguang YANG, Yang WU, Xingwei ZHANG, and Xiaolong ZHENG

Policy & Management Research

PDF

Experience and thinking of promoting open source of achievement of state-funded scientific research projects
Yuntao LONG, Zhe WANG, Zheping XU, Tao WANG, Yungang BAO, Yanjun WU, Qigang ZHU, and Rong GU

PDF

Analysis and enlightenment of international policy trends in basic research
Minzhuo HUANG, Jinglei WU, Zhen REN, and Qingfeng MENG

Think Tank Viewpoint

S&T and Society

PDF

Nine-Step Approach of smart agricultural helps grain production reduce costs, increase yield and efficiency
Shuqin GAO, Zhaomin HU, Hongsheng WANG, Xiaobo ZHANG, and Yucheng ZHANG

Information & Observation

Contents & Leaflets