Most Recent Additions*

PDF

Nine-Step Approach of smart agricultural helps grain production reduce costs, increase yield and efficiency
Shuqin GAO, Zhaomin HU, Hongsheng WANG, Xiaobo ZHANG, and Yucheng ZHANG

PDF

Analysis and enlightenment of international policy trends in basic research
Minzhuo HUANG, Jinglei WU, Zhen REN, and Qingfeng MENG

PDF

Experience and thinking of promoting open source of achievement of state-funded scientific research projects
Yuntao LONG, Zhe WANG, Zheping XU, Tao WANG, Yungang BAO, Yanjun WU, Qigang ZHU, and Rong GU

PDF

Building new paradigm of digital intelligence security for new development pattern
Xiaoguang YANG, Yang WU, Xingwei ZHANG, and Xiaolong ZHENG

PDF

Operational situation and outlook of China’s urban economy (2023–2024)
Guoli GAO, Kun ZHAO, Jiawei BAO, Xiaoming ZHANG, Qinxian XU, Cuifang KONG, Nvying WANG, Wei BAI, Biye NI, Shu DU, Ying YANG, and Kai WANG

PDF

Forecast of China’s economic growth rate in 2024 and policy suggestions
Xikang CHEN, Cuihong YANG, Kunfu ZHU, Huijuan WANG, Xinru LI, and Yu ZHAO

*Updated as of 03/03/24.