Most Recent Additions*

PDF

Development Plans and Enlightenments of Future Industry of Major Countries in the World
Bo ZHOU, Fuhai LENG, Hong LI, Xiaoyi CHEN, Xiaoqi JIA, Chunlei GE, Zhongyang XI, and Jing YE

PDF

Research on Legal Governance System of American Basic Research
Lingjuan LI, Changran ZHANG, and Jiang YU

PDF

Promoting Integrated Management of Water Resources to Ensure High-level Protection and High-quality Developmen
Conglin ZHANG, Haujuan QIAO, Yonghuan MA, Chuguo WU, Yintang WANG, Baorong HUANG, and Fengyuan GUO

PDF

Current Condition and Protection Strategies of Qinghai-Tibet Plateau Ecological Security Barrier
Bojie FU, Zhiyun OUYANG, Peng SHI, Jie FAN, Xiaodan WANG, Hua ZHENG, Wenwu ZHAO, and Fei WU

PDF

Analysis and Strategy of AI Ethical Problems
Zhaoxiang ZHANG, Jiyu ZHANG, and Tieniu TAN

PDF

Ethical Governance of Gene Editing Technology
Huiyuan WANG, Pengfei LI, Lijuan XU, Liwen ZHANG, Caihong HE, Yuelei FAN, Jianrong YU, and Zhihong XU

*Updated as of 12/05/21.