•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 38, Issue 7 (2023)

Comprehensively Prevent and Control Desertification to Win the Battle of "Three-North"

PDF

China’s governance: Strategy choice and future vision for combating desertification
Guipeng CUI, Chunlei XIAO, Jiaqiang LEI, Xiaosong LI, Yingshuang Bao, and Qi LU

PDF

Implementation path and strategic planning of winning the battle of “Three-North” and reconstructing “New Three-North”
Qi LU, Chunlei XIAO, Yingshuang BAO, Mengchun CUI, Xiaoming CAO, Xiao QUE, Liu YANG, and Guipeng CUI

PDF

The battle on the edge of Hexi Corridor–Taklimakan Desert: Wind-blown sand situation and prevention tasks of desertification control
Jiaqiang LEI, Xin GAO, Yongcheng ZHAO, Heqiang DU, Qing HE, Hongjing REN, Xiaoyu MENG, Zihao HU, and Zuowei YANG

Strategy & Policy Decision Research

PDF

New opportunities for urban science research
Guangtao WANG, Fen LI, and Xiang LIU

PDF

Connotation and countermeasures of scientific research paradigm transformation in the new era
Peng DU, Bingyu ZHAO, Li SUN, Xiaojing SHA, Liqian ZHANG, and Zidan WANG

Policy & Management Research

PDF

Philosophy of meta publishing and practice of platform construction toward open science
Jiansheng QU, Chunjiang LIU, Qianfei TIAN, Kemin HUANG, and Enbo JIANG

S&T and Society

PDF

Devoting continuous efforts to innovations and development of ruminant livestock life-cycle nutrition program
Zhixiong HE, Zhaomin HU, Hongsheng WANG, Jinzhen JIAO, Xuefeng HAN, Yong LIU, Shaoxun TANG, Chuanshe ZHOU, Min WANG, and Zhiliang TAN

CAS Field Station

PDF

Integrated observation and research on climate and environment from boundary layer to middle and upper levels of atmosphere
Xiang’ao XIA, Yufang TIAN, Yunfei WU, Jing YANG, Dongsheng JI, Jinqiang ZHANG, Renjian ZHANG, Pucai WANG, Hongbin CHEN, Xiushu QIE, and Daren Lü

PDF

Xianghe Integrated Observatory of Climate and Environment
Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences

Information & Observation

Contents & Leaflets