•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 38, Issue 3 (2023)

Scientific Focus

Progress and Achievement in China 's Ecological Civilization

PDF

Ecological and Environmental Changes and Protection Measures of Lakes in China
Ganlin ZHANG, Xiaohong GU, Tao ZHAO, Yunlin ZHANG, and Ligang XU

PDF

Achievement of Wetland Protection and Restoration and Development Strategies in China
Hui ZHU, Haitao WU, Xiaoxu XING, Tian XIE, Changchun SONG, Guodong WANG, and Ming JIANG

PDF

Mountain Protection and Mountain Development in China: Review and Prospect
Anbang WEN, Qing TANG, Chaojun OUYANG, Bo ZHU, Yukuan WANG, Ainong LI, Shuai LI, Wanze ZHU, and Lijun LIU

PDF

Changes and Protection Suggestions in Water Resources and Ecological Environment in Arid Region of Northwest China
Yaning CHEN, Zhongqin LI, Jianhua XU, Yanjun SHEN, Xiaoxu XING, Tian XIE, Zhi LI, Linshan YANG, Haiyan XI, Chenggang ZHU, Gonghuan FANG, Jianhua SI, and Yuanming ZHANG

PDF

Past Achievements and Future Strategies of Eco-environmental Construction in Mega Urban Agglomerations in Eastern China
Lina TANG, Ting LAN, Xiaoxu XING, Tian XIE, Weifeng LI, Chuanglin FANG, Yanni CAO, Yaoyang XU, Dingkai CHEN, Lin WANG, Zhifeng WU, Zhibang XU, and Weiqi ZHOU

Strategy & Policy Decision Research

PDF

Accelerating Biosafety Capacity Building to Ensure National Biosecurity
Peipei LIU, Jiafu JIANG, Hao LU, Peilei CONG, Lilin ZHAO, Gexia QIAO, Dongsheng ZHOU, and Guizhen WU

Policy & Management Research

PDF

Construction of Public Psychological Service System in Rural Areas to Boost Rural Revitalization Strategy
Keqiang MENG, Li WANG, Wang LI, Fenglan LI, Zheng ZHANG, and Min CHEN

PDF

Enlightenment from Studies on Carbon Neutral Strategies of UK
Lanchun LI, Wei CHEN, Fang YUE, and Yun TANG

PDF

Analysis of Germany’s Experience on Development of Biosphere Reserves and Suggestions to China
Yijie XIAN, Ning LIU, Na QIAO, Qiang FANG, Qunli HAN, and Ding WANG

Think Tank Viewpoint

S & T and Society

PDF

Enhancement of Coastal Blue Carbon: Concepts, Techniques, and Future Suggestions
Guangxuan HAN, Weimin SONG, Yuan LI, Leilei XIAO, Mingliang ZHAO, Xiaojing CHU, and Baohua XIE

PDF

Ecological Impacts of Climate Change and Adaption Strategies
Xinru WAN, Chaoyuan CHENG, Defeng BAI, and Zhibin ZHANG

Information & Observation

Contents & Leaflets