•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 34, Issue 11 (2019)

Articles

PDF

Asian Water Tower Change and Its Impacts
YAO Tandong, WU Guangjian, XU Baiqing, WANG Weicai, GAO Jing, and AN Baosheng

PDF

Water Vapor Transport Processes on Asian Water Tower
ZHOU Tianjun, GAO Jing, ZHAO Yin, ZHANG Lixia, and ZHANG Wenxia

PDF

Permafrost Changes and Its Effects on Hydrological Processes on Qinghai-Tibet Plateau
ZHAO Lin, HU Guojie, ZOU Defu, WU Xiaodong, MA Lu, SUN Zhe, YUAN Liming, ZHOU Huayun, and LIU Shibo

PDF

Snow Cover Variation and Its Impacts over the Qinghai-Tibet Plateau
CHE Tao, HAO Xiaohua, DAI Liyun, LI Hongyi, HUANG Xiaodong, and XIAO Lin

PDF

Lake Variations on Tibetan Plateau of Recent 40 Years and Future Changing Tendency
ZHU Liping, ZHANG Guoqing, YANG Ruimin, LIU Chong, YANG Kun, QIAO Baojin, and HAN Boping

PDF

Evolution and Trend of Water Resources in Qinghai-Tibet Plateau
ZHANG Jianyun, LIU Jiufu, JIN Junliang, MA Tao, WANG Guoqing, LIU Hongwei, MIN Xing, WANG Huan, LIN Jin, BAO Zhenxin, and LIU Cuishan

PDF

Variation and Influence of Riverine Sediment Transport from Tibetan Plateau, China
ZHANG Fan, SHI Xiaonan, ZENG Chen, WANG Guanxing, CHEN Yao, WANG Li, ZHANG Hongbo, and YU Zhongbo

PDF

Glacial Hazards on Tibetan Plateau and Surrounding Alpines
WU Guangjian, YAO Tandong, WANG Weicai, ZHAO Huabiao, YANG Wei, ZHANG Guoqing, LI Shenghai, YU Wusheng, LEI Yanbin, and HU Wentao

PDF

Effect of Energy and Water Circulation over Tibetan Plateau
XU Xiangde, MA Yaoming, SUN Chan, and WEI Fengying

PDF

Cascading Impacts of Asian Water Tower Change on Downstream Water Systems
TANG Qiuhong, LIU Xingcai, ZHOU Yuanyuan, WANG Jie, and YUN Xiaobo

PDF

Disaster Effect Induced by Asian Water Tower Change and Mitigation Strategies
CUI Peng, GUO Xiaojun, JIANG Tianhai, ZHANG Guotao, and JIN Wen

PDF

Effects of Changed Asian Water Tower on Tibetan Plateau Ecosystem: A Review
DI Yangping, ZHANG Yangjian, ZENG Hui, and TANG Ze

PDF

Socioeconomic Significance of Asian Water Tower in High Asia Region
WANG Xiaoming, ZHANG Jinglin, LIU Shiwei, LI Chenyu, and KONG Weiming