•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 33, Issue 11 (2018)

Articles

PDF

Development and Challenges of Synthetic Genetic Circuits
LOU Chunbo, DU Pei, MENG Fankang, JI Xiangyu, and ZHANG Yihao

PDF

Design of Metabolic Engineering Strategies for Biosynthesis of Valuable Products
MA Hongwu, CHEN Xiulai, YUAN Qianqian, LIU Liming, and SUN Jibin

PDF

Technologies for DNA Synthesis, Assembly, and Transplantation
LU Junnan, LUO Zhouqing, JIANG Shuangying, SHEN Yue, WU Yi, YANG Huanming, YUAN Yingjin, and DAI Junbiao

PDF

Advances and Challenges in Gene Editing Technologies
LU Junnan, CHU Xin, PAN Yanping, CHEN Yingxi, WEN Luan, and DAI Junbiao

PDF

Genome Design and Engineering Construction
XUE Xiaoli and QIN Zhongjun

PDF

Progress of Synthetic Biology Research in Medical Applications
CUI Jinming, WANG Liwei, CHANG Zhiguang, ZANG Zhongsheng, and LIU Chenli

PDF

Synthetic Biology for Production of Plant-derived Natural Products
DAI Zhubo, WANG Yong, ZHOU Zhihua, LI Shengying, and ZHANG Xueli

PDF

Research Status and Future Development Strategies of Synthetic Biology in Photosynthesis
ZHU Xinguang, XIONG Yan, RUAN Meihua, LIU Xiao, XU Jian, and ZHONG Chao

PDF

Engineering Platforms for Synthetic Biology Research
CUI Jinming, ZHANG Bingzhao, MA Yingfei, FU Xiongfei, WANG Meng, and LIU Chenli

PDF

Innovative Policy System to Ensure the Development of Synthetic Biology
LIU Xiao, ZENG Yan, WANG Liwei, ZHOU Guangming, and XIONG Yan