Most Popular Papers*

PDF

Forecast of China’s Economic Growth Rate in 2021 and Policy Suggestions
Xikang CHEN, Cuihong YANG, Kunfu ZHU, Huijuan WANG, Xinru LI, and Qingyan JIANG

PDF

Engineering Platforms for Synthetic Biology Research
CUI Jinming, ZHANG Bingzhao, MA Yingfei, FU Xiongfei, WANG Meng, and LIU Chenli

PDF

Approaches and Research Progresses of Marginal Land Productivity Expansion and Ecological Benefit Improvement in China
Xiaofeng CAO, Bo SUN, Huabang CHEN, Jianmin ZHOU, Xianwei SONG, Xiaojing LIU, Xiangdong DENG, Xiujun LI, Yuguo ZHAO, Jiabao ZHANG, and Jiayang LI

* Based on the average number of full-text downloads per day since the paper was posted.