Most Popular Papers*

PDF

Establishment and Development of Long-term Desert Ecosystem Research Network in China
LU Qi, LI Yonghua, CUI Xianghui, YANG Zihui, MA Quanlin, XIN Zhiming, LUO Fengmin, and HAO Yuguang

PDF

Forecast of China’s Economic Growth Rate in 2021 and Policy Suggestions
Xikang CHEN, Cuihong YANG, Kunfu ZHU, Huijuan WANG, Xinru LI, and Qingyan JIANG

PDF

Construct New Pattern of Evaluating and Training Youngsters’ Creativity
Dongmei ZHANG, Xiaoming LIU, Yu LIU, and Yanlong XU

PDF

Groundwater-Agroecosystem Experimental Simulator (Yucheng GAS)
Zhu OUYANG, Yunfeng QIAO, Chesheng ZHAN, Zhigang SUN, Yanchun YU, Xiaoguang CAI, and Fadong LI

* Based on the average number of full-text downloads per day since the paper was posted.