•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 36, Issue 8 (2021)

Front Matter

Articles

Overview

PDF

Big Earth Data Facilitates Sustainable Development Goals
Huadong GUO, Dong LIANG, Fang CHEN, Zhongchang SUN, and Jie LIU

Big Earth Data for Implementing the Sustainable Development Goals

Strategy & Practice

PDF

Big Earth Data Supports Sustainable Food Production: Practices and Prospects
Lijun ZUO, Bingfang WU, Liangzhi YOU, Wenjiang HUANG, Ran MENG, Yingying Dong, Tianshi PAN, and Yafei WANG

PDF

Progress and Prospect on Monitoring and Evaluation of United Nations SDG 6 (Clean Water and Sanitation) Target
Shanlong LU, Li JIA, Yunzhong JIANG, Zongming WANG, Hongtao DUAN, Ming SHEN, Yu TIAN, and Jing LU

PDF

Big Earth Data Supports Sustainable Cities and Communities: Progress and Challenges
Chunlin HUANG, Zhongchang SUN, Huiping JIANG, Jianghao WANG, Penglong WANG, Jinhua TAO, Haimeng LIU, and Nanjiang LIU

PDF

Big Earth Data for UN Sustainable Development Goals: Climate Change and Action
Lei HUANG, Gensuo JIA, Shibo FANG, Donghui SHANGGUAN, Yonghong HU, Zhaoming ZHANG, and Dailiang PENG

PDF

Big Earth Data in Support of Marine Sustainable Development
Futao WANG, Rencheng YU, Jingxi LI, Dehua MAO, Chengyi WANG, Mingming JIA, Jingjuan LIAO, Ziyuan HU, Haifeng GU, Qinsheng WEI, Li ZHANG, and Shilin TANG

PDF

Urban Sustainable Development Evaluation with Big Earth Data: Data, Indicators, and Methods
Jun GAO, Zhonghao ZHANG, Weiyue LI, Fengyuan SUN, Yina HU, Liangxu WANG, Jing FU, Xin LI, and Guodong CHENG

PDF

Big Earth Data Promotes Assessment of Even Development
Yali LIU, Yanfen WANG, Jianqing DU, Huadong GUO, Bingfang WU, and Bojie FU

 

Big Earth Data Research Topic Evolution and Influence Analysis
Peijun AN, Xiantao XIAO, Huadong GUO, Dongmei YAN, and Jialei LI

Information & Observation