•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 32, Issue 11 (2017)

Articles

PDF

Carrying Capacity of Resource and Environment of Xiongan New Area:Evaluation, Regulation, and Promotion
The Project Group of "Evaluation, Regulation and Promotion of Carrying Capacity of Resource and Environment of Xiongan New Area"

PDF

Geothermal Resources and Development in Xiongan New Area
Pang Zhonghe, Kong Yanlong, Pang Jumei, Hu Shengbiao, and Wang Jiyang

PDF

Problems Faced by Construction of Xiongan New Area under Climate Change
Zhu Jiang, Ma Zhuguo, Yan Zhongwei, Yuan Xing, and Fu Congbin

PDF

Reinforced the Construction of Xiongan Smart City by Information Technology
Li Shengyong, Feng Songlin, Liu Guangwei, Hou Xiaoyu, and Xu Huaiyu