•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 36, Issue 6 (2021)

Front Matter

Editorial

High-quality Development of Grass-based Livestock Husbandry

PDF

Farming-pastoral Ecotone of Northern China Plays Important Role in Ensuring National Food Security
Shuqin GAO, Rui DUAN, Hongsheng WANG, Ang LI, Yue SHI, Hai-Chun JING, and Jingyun FANG

PDF

“Coastal Grass Belt” as Paradigm for Grass-based Livestock Husbandry around Bohai Bay
Ruixing HOU, Zhu OUYANG, Zhen LIU, Jianbin LAI, Zhigang SUN, Yonghua LI, Hongwei LI, Zhengsheng LI, and Jing LI

PDF

Current Situation and Prospect of Forage Breeding in China
Jingbo JIN, Tai WANG, Youfa CHENG, Lei WANG, Jingyu ZHANG, Haichun JING, and Kang CHONG

PDF

Issues and Solutions on Grassland Restoration and Conservation in China
Qingmin PAN, Jiamei SUN, Yuanhe YANG, Wei LIU, Ang LI, Yunfeng PENG, Jianguo XUE, Hao XIA, and Jianhui HUANG

PDF

Developing Strategies of Functional Milk and Meat Products from Herbivorous Animal Husbandry
Zhixiong HE, Chuanshe ZHOU, Min WANG, Guo YANG, Rongzhen ZHONG, Jinzhen JIAO, Shaoxun TANG, and Zhiliang TAN

Youth Perspectives on Centennial of Communist Party of China

Strategy & Policy Decision Research

Key Research Infrastructures in CAS Field Stations

PDF

Automatic Simulating and Monitoring System for Water Balance of Sandy Areas of Northern China: Shapotou Lysimeter Group
Zhishan ZHANG, Yang ZHAO, Yafeng ZHANG, Haotian YANG, Bui HU, Jianqiang HUO, and Xinrong LI

Information & Observation