•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 35, Issue 4 (2020)

Articles

PDF

Establishment and Significance of the Scientific System of Cryospheric Science
QIN Dahe, YAO Tandong, DING Yongjian, and REN Jiawen

PDF

Cryospheric Climatology: Emerging Branch of Cryospheric Science
LUO Yong, QIN Dahe, ZHAI Panmao, MA Lijuan, ZHOU Botao, and XU Xinwu

PDF

Cryospheric Hydrology: Decode the Largest Freshwater Reservoir on Earth
DING Yongjian, ZHANG Shiqiang, and CHEN Rensheng

PDF

Cryosphere Ecosystems: Outpost and Barrier in Global Change
WANG Genxu, YANG Yan, ZHANG Guangtao, and CHANG Ruiying

PDF

Microbes in Cryosphere: Opportunities and Challenges
CHEN Tuo, ZHANG Wei, LIU Guangxiu, and LI Shiweng

PDF

Cryospheric Chemistry: Fingerprint to Decipher Climate/Environmental Changes and Anthropogenic Activities
KANG Shichang, HUANG Jie, MU Cuicui, ZHANG Yulan, XU Jianzhong, DONG Zhiwen, and DU Wentao

PDF

Study on Climatic and Environmental Changes Recorded in Ice Cores: From Science to Policy
YAO Tandong, QIN Dahe, WANG Ninglian, LIU Yongqin, and XU Baiqing

PDF

Quaternary Cryosphere—Study on Global Change in Long Terms
ZHOU Shangzhe, ZHAO Jingdong, WANG Jie, XU Liubing, CUI Jianxin, OU Xianjiao, and XIE Jinming

PDF

The Age of Cryopolitics is Coming
DU Debin, QIN Dahe, MA Yahua, YANG Wenlong, and XIA Qifan