•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 35, Issue 2 (2020)

Articles

PDF

New Approach of High-quality Agricultural Development in the Yellow River Delta
OUYANG Zhu, WANG Hongsheng, LAI Jianbin, WANG Chunjing, LIU Zhen, SUN Zhigang, and HOU Ruixing

PDF

How to Develop Grass-based Livestock Husbandry in Areas of Low- and Middle-yield Fields
GAO Shuqin, WANG Hongsheng, DUAN Rui, JING Hai-Chun, and FANG Jingyun

PDF

Promoting High-quality Development of Agricultural High-tech Industry Demonstration Area of the Yellow River Delta
Working Committee of Agricultural High-tech Industry Demonstration Area of the Yellow River Delta of Shandong Province

PDF

Big Data Analysis on COVID-19 Epidemic and Suggestions on Regional Prevention and Control Policy
ZHOU Chenghu, PEI Tao, DU Yunyan, CHEN Jie, XU Jun, WANG Jiaoe, ZHANG Guoyi, SU Fenzhen, SONG Ci, YI Jiawei, MA Ting, GE Yong, ZHANG An, and JIANG Lili

PDF

Analysis of Global Biosafety Strategy and Recommendations to China
CHEN Fang, ZHANG Zhiqiang, DING Chenjun, and WU Xiaoyan

PDF

Long-term Ecological Research Support Protection of Coastal Wetland Ecosystems
HAN Guangxuan, SONG Weimin, LI Peiguang, WANG Xiaojie, WANG Guangmei, and CHU Xiaojing

PDF

Yellow River Delta Ecology Research Station of Coastal Wetland, Chinese Academy of Sciences
Yantai Institute of Coastal Zone Research, Chinese Academy of Sciences