•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 33, Issue 8 (2018)

Articles

PDF

Progress in Scientific Data Management and Sharing
ZHANG Lili, WEN Liangming, SHI Lei, ZHENG Xiaohuan, and LI Jianhui

PDF

Opening and Sharing of Big Earth Observation Data: Challenges and Countermeasures
HE Guojin, WANG Guizhou, LONG Tengfei, PENG Yan, JIANG Wei, YIN Ranyu, JIAO Weili, and ZHANG Zhaoming

PDF

Scientific Big Data Management Technique and System
LI Jianhui, LI Yuepeng, WANG Huajin, and CHEN Mingqi

PDF

Big Data Methods for Environmental Data
WU Bingfang, ZHANG Xin, ZENG Hongwei, ZHANG Miao, and TIAN Fuyou

PDF

Big Data Epoch: Challenges and Opportunities for Geology
ZHAI Mingguo, YANG Shufeng, CHEN Ninghua, and CHEN Hanlin

PDF

Establishing China Infrastructure for Big Biodiversity Data
MA Keping, ZHU Min, JI Liqiang, MA Juncai, GUO Qinghua, OUYANG Zhiyun, and ZHU Li

PDF

New Challenges and Trends in Bio-Med Big Data
ZHANG Guoqing, LI Yixue, WANG Zefeng, and ZHAO Guoping

PDF

Science Applications and Challenges of SKA Big Data
AN Tao, WU Xiangping, HONG Xiaoyu, YE Shuhua, MAO Yufeng, GUO Shaoguang, and LAO Baoqiang

PDF

Challenges and Opportunities of Big Data in Space Science
ZOU Ziming, HU Xiaoyan, and XIONG Senlin