•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 36, Issue 3 (2021)

Front Matter

Editorial

Technical Roadmap and Strategic Thinking of Ocean Negative Emissions Aiming Carbon Neutrality

PDF

Coral Reefs: Potential Blue Carbon Sinks for Climate Change Mitigation
Tuo SHI, Xinqing ZHENG, Han ZHANG, Qifang WANG, and Xin ZHONG

PDF

Advocating Eco-engineering Approach for Ocean Carbon Negative Emission
Yuze WANG, Yun LU, Jihua LIU, and Chuanlun ZHANG

Philosophy and Science

Strategy & Policy Decision Research

PDF

Approaches and Research Progresses of Marginal Land Productivity Expansion and Ecological Benefit Improvement in China
Xiaofeng CAO, Bo SUN, Huabang CHEN, Jianmin ZHOU, Xianwei SONG, Xiaojing LIU, Xiangdong DENG, Xiujun LI, Yuguo ZHAO, Jiabao ZHANG, and Jiayang LI

Key Research Infrastructures in CAS Field Stations

PDF

Functions and Applications of Multi-tower Platform of Qingyuan Forest Ecosystem Research Station of Chinese Academy of Sciences (Qingyuan Ker Towers)
Jiaojun ZHU, Tian GAO, Lizhong YU, Fengyuan YU, Kai YANG, Deliang LU, Qiaoling YAN, Yirong SUN, Lifang LIU, Shuang XU, Jinxin ZHANG, Xiao ZHENG, and Lining SONG

Information & Observation